Bostan: Mağduriyetler giderilsin

Bostan: Mağduriyetler giderilsin

Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı M. Hanefi Bostan, "Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan şef kadrosundaki memurlar ile üniversitelerde çalışan şefler maddi noktada büyük bir mağduriyet yaşamaktadır" dedi.

ADNAN SULAR
İSTANBUL

 

Yaptığı yazılı açıklamada Bostan, "Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan şef kadrosundaki memurlar ile üniversitelerde çalışan şefler maddi noktada büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. MEB'deki şeflere 15 saat ek ders ücreti adı altında bir ödeme yapıldığı halde Üniversitelerde çalışan memur kadrosundaki şeflere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

 

Üniversitede çalışan 3/1'deki 11 yıllık bir şef (Üstüne üstlük yüksek lisans ve doktora yapmış); aile ve 1 çocuk yardımıyla birlikte ayda toplam 1460 TL gibi komik bir maaş almaktadır. Üniversitelerde görev yapan şeflerin belirgin hak kayıplarını şu şekilde sıralamak mümkündür;


'12.01.2010 tarih ve 27460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar konusunda eklenen geçici maddenin (1), "Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlardan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara Ekli (II) sayılı Cetvelin (A) bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı yüzde 100 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde yer alanlar için %90 olarak uygulanır" hükmü uyarınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda bulunan bazı kadroların ek ödeme oranlarında iyileştirme yapılmış olup, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2010 tarih ve 267 sayılı Genelgesi ile de bu ek ödeme oranlarından faydalanabilecek kadrolara açıklık getirilmiştir" ifadelerini kullandı.


Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı M. Hanefi Bostan sözlerini şöyle sürdürdü:


"Öte yandan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2010 tarih ve 267 sayılı Genelgesi ile, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki Şube Müdürlüğü kadrolarında çalışanların ücretlerinde iyileştirme yapılırken, şef kadrolarında bulunan personele bu iyileştirmenin yansıtılmadığı görülmüştür.

 

Ek ödeme oranlarında yapılan yeni düzenleme öncesinde, memurların ek ödeme oranı yüzde 50, Şef ve Şube müdürlerinin yüzde 52 iken, yapılan iyileştirme sonucunda, Şube Müdürü'nün ek ödemesi yüzde 100'e çıkarılmış olup, şeflere, memurlara, araştırma görevlilerine, okutmanlara, öğretim görevlilerine ve yardımcı doçentlere herhangi bir ek ödeme yapılmamıştır. Şef kadrosunda görev yapan personel, 12.11.2005 tarih ve 25991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24/b bendinin son paragrafında, ayniyat saymanı kadrosu, şef kadrosundan daha alt görev sayılmaktadır. Bu durum büyük bir çelişkidir.

 

Çünkü ayniyat saymanı kadroları şube müdürü kadrolarıyla eş değer olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak bunu sadece YÖK bilmemektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin 8. maddesinin (f) bendinde, şef kadrosuna başvurabilecekler listesinde bulunan ayniyat saymanları kendilerinden daha az maaş alan şef kadrolarına neden başvursun? Bu şartlar altında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman gibi kadroların, şef kadrosuna başvurarak kendinden daha az maaş alan bir yönetici durumuna düşmek istemeyeceği açıktır. Bundan dolayı, söz konusu çarpık ücret farklılığının giderilmesi gerekmektedir."


Bostan, "Konuya ilişkin olarak, 2008 Yılı Toplu görüşmelerinde 'eşit işe, eşit ücret' ilkesi gereği, idari hiyerarşideki ücret dengesizliğinin giderilmesi kararı alınmıştı. İdari hiyerarşide bulunan Şube Müdürü gibi kadrolarda çalışanlara iyileştirme yapılmıştı. Ama şef kadrolarında bulunan personel, (YÖK'e göre) alt kadroları olarak kabul edilen ayniyat saymanı ve bilgisayar işletmeni kadrolarındaki personelden daha az ücret almasına rağmen, durumlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadı.

 

Konuya ilişkin olarak, 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen, özel hizmet tazminatları incelendiği zaman, idari hiyerarşide şef kadrosundan sonra gelen ayniyat saymanı kadrosu 4. derecede 68, 3. derecede 80, 2. derecede 100 ve 1. derecede 135 olarak değerlendirilmiştir. Şef kadrosunda ise, bu derecelerde Özel Hizmet Tazminatı 60 olarak belirlenmiştir" ifadelerini kaydetti.


"Her üç kadro arasında emeklilikte bir fark yoktur" diye sözlerini sürdüren Bostan, "Ancak, Ayniyat Saymanlarının Özel Hizmet tazminatının daha yüksek olması, şef kadrosunda olanların en azından çalışırken daha yüksek maaş almak istemelerine neden olmaktadır. YÖK'ün Atama Yükseltme Yönetmeliğinde; Şef kadrosu daha üst bir kadro, Ayniyat Saymanlığı ise daha düşük bir kadro olmasına karşın özel hizmet tazminatı daha yüksektir. Ayniyat Saymanlarının maaş ödemeleri incelendiğinde Şube Müdürleri ile denk olduğu görülmektedir.

 

Bu durumun nedeninin, YÖK'ün Atama Yükseltme Yönetmeliğinde hata yapıldığı şeklinde değerlendirilmektedir. Durumun düzeltilmesi için Ayniyat Saymanları ve Şeflerin en azından eskiden olduğu gibi özel hizmet tazminatlarının eşitlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ayniyat saymanı kadrosunun 2. ve 1. derece kadroları bulunmakta olup, Maliye Bakanlığı, Şef kadrosu için 2 ve 1. derece kadrolarına tenkis imkanı vermemiştir.

 

Şef kadrosunda görev yapmakta olan bir personelin özlük haklarında, kadro derecesi sebebiyle de ayrı bir hak mağduriyeti yaşanmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için, Maliye Bakanlığı'na ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na birçok şef yazılı müracaatta bulunmasına rağmen bugüne kadar söz konusu mağduriyet giderilmemiştir.


Bostan, "Üniversitelerde ve MEB'de çalışan şefler ekonomik açıdan yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için ek ödemeden yararlandırılması gerekmektedir. Şeflerin özel hizmet tazminatı günün şartlarına ve aynı işi yapan diğer kamu görevlilerine oranla düşük olup, eşitlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Ek gösterge tavanına ilişkin düzenlemeler sebebiyle, emeklilik halinde öğrenim düzeyleri açısından adaletsizlikler yaşanmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için tüm hizmet sınıflarında aynı öğrenim düzeyindeki personelin ek gösterge tavanının en az 4 bin 500'e yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca Üniversitelerde çalışan Ayniyat Saymanlarının kadro belirsizliği ve bu konuda yaşadığı mağduriyet bir an önce giderilmelidir.

 

İkinci Torba Yasanın gündeme geldiği bugünlerde üniversite ve MEB'de görev yapan şeflerin ve YÖK'teki Ayniyat Saymanlarının uğradıkları haksızlığın giderilmesi için bütün Milletvekillerini göreve çağırıyoruz" dedi.

Yorumlarınızı Önemsiyoruz...!